LEI Coaches

Licenced Coaches
Level 2
Iain Phillips Derek Herd
Iain Phillips Derek Herd
Trained Coaches
Level 1
Alastair Paterson Alison Hardy
Alastair Paterson Alison Hardy
Level 2
Peter Hornsby Chris Bosley
Peter Hornsby Chris Bosley
Level 4
Toni O'Donovan
Toni O’Donovan